Algemene voorwaarden en huisregels

Algemene voorwaarden cursussen Parkvilla

INSCHRIJVEN CURSUS

1. Het cursusjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus. De vakantieperioden zijn gelijk aan die van het basisonderwijs midden Holland. De meivakantie duurt hooguit 1 week. Op feestdagen wordt geen les gegeven.

2. Inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Wanneer plaatsing op een gewenste cursus niet meer mogelijk is, krijgt u daarvan bericht. Indien u een dergelijk bericht niet heeft ontvangen, wordt u geacht aan de cursus deel te nemen en op de les aanwezig te zijn.

3. Instromen gedurende het cursusseizoen is mogelijk, indien er plek is in de cursus. U betaalt vanaf de datum van aanvang tot aan het einde van de cursus. In de eerste maand van de start van een jaarcursus worden de gemiste lessen niet verrekend. Andere cursussen naar rato.

4. Aanmelden voor een cursus kan via de website: www.parkvilla.nl. U kunt ook bij onze administratie het inschrijfformulier invullen. Uw inschrijving is definitief op het moment dat het inschrijfformulier door Parkvilla is ontvangen.

5. Bij inschrijving via de website ontvangt u een automatische ontvangstbevestiging van uw inschrijving per email.

6. Cursussen gaan uitsluitend van start bij voldoende belangstelling, welke ter beoordeling ligt bij de coördinator Cursussen.

7. U ontvangt tenminste één week voor aanvang van de cursus een bericht als de cursus niet doorgaat. Wanneer de cursus doorgaat ontvangt u per mail een uitnodiging voor de eerste les.

8. Door ondertekening van het aanmeldingsformulier of de digitale aanmelding verklaart de (ouder of betalingsplichtige van de) cursist kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van het privacy reglement van Parkvilla en verklaart zich daarmee akkoord. 

AFWEZIGHEID/ANNULERING

9. Indien een cursist verhinderd is een les bij te wonen, dient de administratie van Parkvilla zo spoedig mogelijk schriftelijk, per e-mail via info@parkvilla.nl of telefonisch te worden ingelicht.

Wanneer er een groepsapp is, of een maillijst kunt u ook daarin doorgeven dat u verhinderd bent.

10. Lessen die wegens ziekte/afwezigheid van een cursist vervallen, kunnen niet worden ingehaald.

11. Afwezigheid op of afbreken van een cursus geeft geen recht op vermindering of restitutie van het cursusgeld. Bij verhuizing, ernstige ziekte of overlijden kan een schriftelijk verzoek om restitutie worden gericht aan info@parkvilla.nl. Er wordt een annuleringbedrag van € 15,00 in rekening gebracht.

12. Indien om bepaalde reden een les of activiteit geen doorgang kan vinden, wordt u via een email op de hoogte gesteld. De les of activiteit wordt hierdoor in de regel met een evenredig aantal lesuren verlengd. Parkvilla neemt zich voor alleen bij langdurige ziekte of afwezigheid van een docent een vervanger in te zetten.

13. De directie van Parkvilla behoudt zich het recht voorgeprogrammeerde cursussen te annuleren en ander dan vermelde docenten in te zetten.

14. Voor schade aan lijf en goed ten gevolge van een verblijf in Parkvilla is het bestuur en directie niet aansprakelijk.

15. Schriftelijk annuleren is mogelijk tot één maand voor aanvang van de cursus. De kosten zijn € 15,00 per cursus. Na deze periode bent u het volledige bedrag verschuldigd van de gehele cursus.

KORTINGEN

16. Kortingen

Er geldt een korting voor cursisten die meerdere cursussen volgen in dezelfde periode. De korting geldt voor de goedkoopste cursus:10% korting – tweede  en volgende cursussen, vanaf de derde ook de eerste cursus 10% korting

Gezinskorting voor drie of meer gezinsleden uit één gezin, die in dezelfde periode een cursus volgen:

De volgorde van de gezinsleden wordt bepaald door de hoogte van het lesgeld, te beginnen bij het hoogste bedrag.10% korting – 3e en volgende gezinslid.

Voor cursussen die gesplitst zijn in 2 x 15 lessen geldt een korting van € 10,00 op de tweede cursus, indien men zich voor 1 september voor beide cursussen heeft aangemeld.

CURSUSMATERIAAL

17. De cursusprijzen zijn exclusief cursusmaterialen zoals verf, papier en klei. Bij de kindercursussen is het materiaal bij de prijs inbegrepen.

BETALING

18. Inschrijving is voor de cursist en diens gezinsleden alleen mogelijk indien aan de financiële verplichtingen (ook uit voorgaande seizoenen) voldaan is. Bij niet tijdige betalingen kan verdere deelname aan de lessen worden ontzegd. Daarbij blijven de inschrijf- en betalingsplichten bestaan. Incassokosten worden in rekening gebracht.

19. U verplicht zich bij aanmelding tot het betalen van het gehele cursusbedrag. Afwezigheid of afbreken van deelname aan een cursus geeft geen recht op kwijtschelding of restitutie van het cursusgeld.

20. Voor alle cursisten van 21 jaar en ouder, zijn alle cursusprijzen inclusief 21% BTW.

21. Betaling vindt plaats door een door u verleende machtiging tot incasso. Door ondertekening van het inschrijfformulier machtigt u Parkvilla het cursusbedrag en de inschrijf- en administratiekosten van uw rekening af te schrijven.

22. Indien incasseren niet mogelijk is, wordt € 10,00 administratiekosten gerekend voor een betaling op rekening.

23. Voor de kindercursussen hanteert Parkvilla een  maandelijkse termijnbetaling. Voor de volwassen cursussen is dit een betaling in twee termijnen voor een jaarcursus en één termijn voor cursussen met minder dan 16 lessen. Wanneer u een aangepaste termijnbetaling wilt kunt u een verzoek indienen bij de administratie.

PRIVACY STATEMENT

21. Wanneer u bezwaar heeft tegen het publiceren van beeldmateriaal waarop u staat afgebeeld, kunt u dit laten weten via: info@parkvilla.nl.

HUISREGELS

Bij Parkvilla gelden de volgende huisregels:

 1. In het gebouw is roken niet toegestaan. Ook het roken van een e-sigaret is niet toegestaan. 
 2. Iedere bezoekers van theater- of filmvoorstelling beschikt over een geldig entreebewijs en kan dit desgevraagd tonen.
 3. Het maken van beeld- en geluidsopnames in theater of filmzaal is niet toegestaan, tenzij er vooraf toestemming is verleend door de directie.
 4. Schakel je mobiele telefoon en andere telecommunicatie-apparatuur voor aanvang van theater- of filmvoorstelling uit.
 5. Na aanvang van de theater- of filmvoorstelling vervalt het recht op toegang tot de zaal. Laatkomers lopen het risico niet of later te worden toegelaten. Een en ander geeft geen recht op restitutie.
 6. Het meenemen van een drink- of etenswaren in de theater- of filmzaal is niet toegestaan.
 7. Parkvilla neemt geen aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van goederen in de garderobe of de rest van het gebouw.
 8. Gevonden voorwerpen graag inleveren bij één van onze medewerkers. Deze worden gedurende maximaal 2 maanden bewaard.
 9. In het kantoor is een AED en een verbandtrommel aanwezig.
 10. Het Filmhuis hanteert de wettelijke regels en voorwaarden m.b.t. Kijkwijzer. Het Filmhuis is wettelijk verplicht de leeftijdskeuring voor films te volgen en kan naar legitimatie vragen. Kijk hier voor de volledige regels en voorwaarden.
 11. Voor het Filmhuis gelden tevens de Algemene Bezoekersvoorwaarden van de VSCD.
 12. Kinderen jonger dan 8 jaar mogen alleen onder begeleiding van een volwassene naar de filmvoorstelling. Groepen kinderen dienen door minimaal één volwassene begeleid te worden.
 13. Op grond van brandweervoorschriften mogen er geen rolstoelen of rollators in het gangpad