Algemene voorwaarden en huisregels

Algemene voorwaarden Parkvilla

INSCHRIJVEN CURSUS

1. Het cursusjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus. De vakantieperioden zijn gelijk aan die van het basisonderwijs midden Holland. De meivakantie duurt hooguit 1 week. Op feestdagen wordt geen les gegeven.

2. Inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Wanneer plaatsing in een gewenste cursus niet meer mogelijk is krijgt u daarvan bericht. Indien u een dergelijk bericht niet heeft ontvangen, wordt u geacht aan de cursus deel te nemen en op de les aanwezig te zijn.

3. Instromen gedurende het cursusseizoen is mogelijk indien er plek is in de cursus. U betaalt vanaf de datum van aanvang tot aan het einde van de cursus. Bij instromen in les 2 t/m 4 worden de gemiste lessen niet verrekend en dient u de volledige cursus te voldoen. Bij instromen vanaf les 5 worden gemiste lessen verrekend en betaalt u naar rato.

4. Aanmelden voor een cursus kan via de website: www.parkvilla.nl.
Wegens het coronaprotocol accepteren wij momenteen geen papieren inschrijfformulieren. Het aanmelden voor een cursus kan enkel via de website

5. Bij inschrijving via de website ontvangt u een automatische ontvangstbevestiging van uw inschrijving per email. Zonder tegenbericht kunt u er vanuit gaan dat de inschrijving in orde is. 

6. U ontvangt de week voor aanvang van de cursus een welkomstmail met praktische informatie. 

7. Indien er niet voldoende aanmeldingen zijn voor een cursus kunnen wij besluiten deze niet van start te laten gaan. Wij beslissen dit uiterlijk één week voor de startdatum. Reeds aangemelde cursisten zullen hierover door ons worden geinformeerd via e-mail. 

8. Door ondertekening van het aanmeldingsformulier of de digitale aanmelding verklaart de (ouder of betalingsplichtige van de) cursist kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van het privacy reglement van Parkvilla en verklaart zich daarmee akkoord. 

AFWEZIGHEID/ANNULERING

9. Indien een cursist verhinderd is een les bij te wonen, dient de desbetreffende docent hiervan op de hoogte te worden gesteld, bijvoorbeeld via de e-mail of in de groepsapp. Mocht de cursist voor langere tijd afwezig zijn, bijvoorbeeld i.v.m. ziekte, dan dient dit zo spoedig mogelijk per mail doorgegeven te worden aan de administratie via info@parkvilla.nl.

10. Lessen die wegens ziekte/afwezigheid van een cursist vervallen kunnen niet worden ingehaald, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt met de docent. 

11. Afwezigheid op of afbreken van een cursus geeft geen recht op vermindering of restitutie van het cursusgeld. Bij verhuizing, ernstige ziekte of overlijden kan een schriftelijk verzoek om restitutie worden gericht aan info@parkvilla.nl. Indien Parkvilla hiermee akkoord gaat wordt er een annuleringbedrag van € 20,00 in rekening gebracht.

12. Indien een les of activiteit geen doorgang kan vinden wordt u via een email op de hoogte gesteld. De les of activiteit wordt hierdoor in de regel met een evenredig aantal lesuren verlengd. Parkvilla neemt zich voor alleen bij langdurige ziekte of afwezigheid van een docent een vervanger in te zetten.

13. De directie van Parkvilla behoudt zich het recht voor geprogrammeerde cursussen te annuleren en anders dan vermelde docenten in te zetten.

14. Voor schade aan lijf en goed ten gevolge van een verblijf in Parkvilla is het bestuur en directie niet aansprakelijk.

15. Schriftelijk annuleren van een cursus is mogelijk tot één maand voor aanvang van de cursus. De annuleringskosten zijn € 15,00 per cursus. Na deze periode bent u het volledige bedrag verschuldigd van de gehele cursus.

KORTINGEN

16. Kortingen

Er geldt een korting voor cursisten die meerdere cursussen volgen in dezelfde periode:
- Bij het volgen van 1 cursus: geen korting
- Bij het volgen van 2 cursussen: 10% korting op de laagst geprijsde cursus
- Bij het volgen van 3 cursussen: 10% korting op de 2 laagst geprijsde cursussen
- Bij het volgen van 4 cursussen: 10% korting op de 3 laagst geprijsde cursussen. 

Gezinskorting geldt bij drie of meer gezinsleden uit één gezin, die in dezelfde periode een cursus volgen. Het 3e (en eventueel 4e, 5e) gezinslid krijgt 10% korting. De volgorde wordt bepaald door de hoogte van het cursusgeld van hoog naar laag. 

CURSUSMATERIAAL

17. De cursusprijzen zijn exclusief cursusmaterialen zoals verf, papier en klei. Er is een mogelijkheid deze materialen bij Parkvilla in de les aan te schaffen. Bij de kindercursussen is het materiaal bij de prijs inbegrepen.

BETALING

18. Inschrijving is voor de cursist en diens gezinsleden alleen mogelijk indien aan de financiële verplichtingen (ook uit voorgaande seizoenen) voldaan is. Bij niet tijdige betaling kan verdere deelname aan de lessen worden ontzegd. Daarbij blijven de inschrijf- en betalingsplichten bestaan en zullen er incassokosten in rekening worden gebracht.

19. U verplicht zich bij aanmelding tot het betalen van het gehele cursusbedrag. Afwezigheid of afbreken van deelname aan een cursus geeft geen recht op kwijtschelding of restitutie van het cursusgeld.

20. Voor alle cursisten van 21 jaar en ouder, zijn alle cursusprijzen inclusief 21% BTW.

21. Betaling vindt plaats door een door u verleende machtiging tot incasso. Door ondertekening van het inschrijfformulier machtigt u Parkvilla het cursusbedrag en de inschrijf- en administratiekosten van uw rekening af te schrijven.

22. Indien incasseren niet mogelijk is worden er € 10,00 administratiekosten gerekend voor een betaling op rekening.

23. Wij hanteren voor alle cursussen een maandelijkse termijnbetaling. U kunt er ook voor kiezen om het volledige cursusbedrag in 1 termijn te voldoen. U kunt dit bij inschrijving in het digitale inschrijfformulier vermelden in het opmerkingenveld of u kunt na inschrijving een schriftelijk verzoek indienen bij de administratie via info@parkvilla.nl. 

PRIVACY STATEMENT

1. Wanneer u bezwaar heeft tegen het publiceren van beeldmateriaal waarop u staat afgebeeld, kunt u dit laten weten via: info@parkvilla.nl.

HUISREGELS

Bij Parkvilla gelden de volgende huisregels:

 1. In het gebouw is roken niet toegestaan. Ook het roken van een e-sigaret is niet toegestaan. 
 2. Parkvilla neemt geen aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van goederen in de garderobe of de rest van het gebouw.
 3. Gevonden voorwerpen graag inleveren bij één van onze medewerkers. Deze worden gedurende maximaal 2 maanden bewaard.
 4. In het kantoor is een AED en een verbandtrommel aanwezig.
 5. Iedere bezoekers van theater- of filmvoorstelling beschikt over een geldig entreebewijs en kan dit desgevraagd tonen.
 6. Het maken van beeld- en geluidsopnames in theater of filmzaal is niet toegestaan, tenzij er vooraf toestemming is verleend door de directie.
 7. Schakel je mobiele telefoon en andere telecommunicatieapparatuur voor aanvang van theater- of filmvoorstelling uit.
 8. Na aanvang van de theater- of filmvoorstelling vervalt het recht op toegang tot de zaal. Laatkomers lopen het risico niet of later te worden toegelaten. Een en ander geeft geen recht op restitutie.
 9. Het meenemen van drink- of etenswaren in de theater- of filmzaal is niet toegestaan.
 10. Het Filmhuis hanteert de wettelijke regels en voorwaarden m.b.t. Kijkwijzer. Het Filmhuis is wettelijk verplicht de leeftijdskeuring voor films te volgen en kan naar legitimatie vragen. Kijk hier voor de volledige regels en voorwaarden.
 11. Voor het Filmhuis gelden tevens de Algemene Bezoekersvoorwaarden van de VSCD.
 12. Kinderen jonger dan 8 jaar mogen alleen onder begeleiding van een volwassene naar de filmvoorstelling. Groepen kinderen dienen door minimaal één volwassene begeleid te worden.
 13. Op grond van brandweervoorschriften mogen er geen rolstoelen of rollators in het gangpad.