Algemene voorwaarden en huisregels

Algemene voorwaarden Parkvilla

INSCHRIJVEN CURSUS

1. Het cursusjaar loopt van 29 augustus t/m 20 augustus het jaar daarop. De vakantieperioden zijn gelijk aan die van het basisonderwijs midden-Holland en zijn terug te vinden op onze vakantiepagina

2. Inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Wanneer plaatsing in een gewenste cursus niet meer mogelijk is krijgt u daarvan bericht. Indien u een dergelijk bericht niet heeft ontvangen, wordt u geacht aan de cursus deel te nemen en op de les aanwezig te zijn.

3. Instromen gedurende het cursusseizoen is mogelijk indien er plek is in de cursus. Op basis van het aantal nog te volgen lessen wordt de cursus prijs aangepast. Het volgen van een proefles is in overleg mogelijk. Indien daarna wordt deelgenomen aan de cursus worden de kosten van de proefles doorberekend in het cursusgeld. Bij niet deelnemen aan de cursus is de proefles gratis. Wilt u zich aanmelden voor een proefles, stuur dan een mail naar cursussen@parkvilla.nl

4. Aanmelden voor een cursus kan online via onze website: www.parkvilla.nl. Telefonisch inschrijvingen of via een papieren inschrijfformulier is helaas niet mogelijk. Indien u problemen ondervindt met online inschrijven, stuur dan een mail naar cursussen@parkvilla.nl

5. Bij inschrijving via de website ontvangt u binnen enkele minuten een automatische ontvangstbevestiging van uw inschrijving per e-mail. Hebt u deze mail niet ontvangen, dan raden wij aan de map met ongewenste e-mail te controleren en Parkvilla als veilige afzender te markeren. 

6. U ontvangt kort voor aanvang van de cursus een welkomstmail met de definitieve plaatsing en praktische informatie.

7. Indien er niet voldoende aanmeldingen zijn voor een cursus kunnen wij besluiten deze niet van start te laten gaan. Wij beslissen dit uiterlijk één week voor de startdatum. Reeds aangemelde cursisten zullen hierover door ons worden geïnformeerd via e-mail. 

8. Door ondertekening van het aanmeldingsformulier of de digitale aanmelding verklaart de (ouder of betalingsplichtige van de) cursist kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van het privacy reglement van Parkvilla en verklaart zich daarmee akkoord. 

AFWEZIGHEID/OPZEGGING

9. Een inschrijving via internet kun je binnen 14 dagen intrekken zonder bijkomende kosten of betalingsverplichting. De termijn van 14 dagen begint op de dag na de online-inschrijving. De herroeping dient binnen deze termijn via cursussen@parkvilla.nl te worden ingediend. Hierna is schriftelijk annuleren van een cursus mogelijk tot 4 weken voor aanvang van de cursus. De annuleringskosten zijn dan € 20,00 per cursus. Na deze periode bent u het volledige bedrag verschuldigd van de gehele cursus.

10. Indien een cursist verhinderd is een les bij te wonen, kan de desbetreffende docent hiervan op de hoogte worden gesteld, bijvoorbeeld via de e-mail of in de groepsapp. Mocht de cursist voor langere tijd afwezig zijn, bijvoorbeeld i.v.m. ziekte, dan dient dit zo spoedig mogelijk per mail doorgegeven te worden aan de administratie via cursussen@parkvilla.nl. Lessen die wegens ziekte/afwezigheid zijn gemist kunnen niet worden ingehaald, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt met de docent of administratie. 

11. Afwezigheid op of tussentijds opzeggen van een cursus geeft geen recht op vermindering of restitutie van het cursusgeld. Bij verhuizing, ernstige ziekte of overlijden kan een schriftelijk verzoek om opzegging met behoud van restitutie worden gericht aan cursussen@parkvilla.nl. Als de opzegging aan één van deze voorwaarden voldoet, betaal je € 20,- administratiekosten en vervalt de betalingsverplichting met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

12. Het kan voorkomen dat door ziekte van de docent lessen uitvallen. Deze lessen worden zo veel mogelijk ingehaald. Parkvilla garandeert daarbij een minimum aantal lessen, welke afhankelijk is van het aantal lessen van de cursus volgens onderstaand schema. Als dit minimum niet wordt gehaald heb je recht op restitutie van lesgeld. Restitutie van lesgeld wegens uitval van lessen geschiedt aan het einde van het cursusjaar.

Aantal lessen cursus   Gegarandeerd aantal lessen
Tot 10 lessen:              Aantal geplande lessen
10-20 lessen:               Aantal geplande lessen minus 1
20-30 lessen:               Aantal geplande lessen minus 2
30-40 lessen:               Aantal geplande lessen minus 3

13. Overmacht: Er is sprake van een situatie van overmacht als Parkvilla haar contractuele verplichtingen niet kan nakomen, of moet opschorten door omstandigheden die Parkvilla niet kunnen worden aangerekend (zoals bv. de beperkende coronamaatregelen). Het uitgangspunt in de wet is dat in geval van overmacht Parkvilla niet verplicht is tot vergoeding van schade van de wederpartij (bv. een leerling, cursist, bezoeker of samenwerkingspartner), aangezien de tekortkoming Parkvilla niet kan worden toegerekend. Als Parkvilla een beroep kan doen op overmacht, hoeft ze haar contractuele verplichtingen weliswaar niet na te komen of kan ze deze opschorten, maar moet zich er wel voor inspannen de schade bij de wederpartij te beperken, bv door nakoming op een andere manier (online lessen) of op een ander of later moment (inhaallessen).

 

14. Parkvilla behoudt zich het recht voor geprogrammeerde cursussen te annuleren en anders dan vermelde docenten in te zetten.

15. Voor schade aan lijf en goed ten gevolge van een verblijf in Parkvilla is het bestuur en directie niet aansprakelijk.

KORTINGEN

16 Voor cursisten die meerdere jaarcursussen of cursussen vanaf 15 lessen  volgen in dezelfde periode geldt een korting:
- Bij het volgen van 1 cursus: geen korting
- Bij het volgen van 2 cursussen: 10% korting op de laagst geprijsde cursus
- Bij het volgen van 3 cursussen: 10% korting op de 2 laagst geprijsde cursussen
- Bij het volgen van 4 cursussen: 10% korting op de 3 laagst geprijsde cursussen. 

Gezinskorting geldt bij drie of meer gezinsleden uit één gezin, die in dezelfde periode een cursus volgen. Het 3e (en eventueel 4e, 5e) gezinslid krijgt 10% korting. De volgorde wordt bepaald door de hoogte van het cursusgeld van hoog naar laag. 

Bovenstaande kortingen komen te vervallen met terugwerkende kracht, indien een 2e (3e, 4e etc.) of B cursus voortijdig wordt opgezegd. 

CURSUSMATERIALEN

17. De cursusprijzen zijn exclusief cursusmaterialen zoals verf, papier en klei. Er is een mogelijkheid deze materialen bij Parkvilla in de les aan te schaffen. Bij de kindercursussen is het materiaal bij de prijs inbegrepen.

BETALING

18. Inschrijving is voor de cursist en diens gezinsleden alleen mogelijk indien aan de financiële verplichtingen (ook uit voorgaande seizoenen) voldaan is. Bij niet tijdige betaling kan verdere deelname aan de lessen worden ontzegd. Daarbij blijven de inschrijf- en betalingsplichten bestaan en zullen er incassokosten in rekening worden gebracht.

19. U verplicht zich bij aanmelding tot het betalen van het gehele cursusbedrag. Afwezigheid of afbreken van deelname aan een cursus geeft geen recht op kwijtschelding of restitutie van het cursusgeld.

20. Voor alle cursisten van 21 jaar en ouder, zijn alle cursusprijzen inclusief 21% BTW.

21  Betaling vindt plaats door een door u verleende machtiging tot incasso. Door ondertekening van het inschrijfformulier machtigt u Parkvilla het cursusbedrag en de inschrijf- en administratiekosten van uw rekening af te schrijven.

22. Indien incasseren niet mogelijk is worden er € 10,00 administratiekosten gerekend voor een betaling op rekening.

23. Wij hanteren voor alle cursussen een maandelijkse termijnbetaling. U kunt er ook voor kiezen om het volledige cursusbedrag in 1 termijn te voldoen. U kunt dit bij inschrijving in het digitale inschrijfformulier vermelden in het opmerkingenveld of u kunt na inschrijving een schriftelijk verzoek indienen bij de administratie via cursussen@parkvilla.nl

PRIVACY STATEMENT

24. Wanneer u bezwaar heeft tegen het publiceren van beeldmateriaal waarop u staat afgebeeld, kunt u dit laten weten tijdens het invullen van het online inschrijfformulier of via een mail naar info@parkvilla.nl

HUISREGELS

Bij Parkvilla gelden de volgende huisregels:

 1. In het gebouw is roken niet toegestaan. Ook het roken van een e-sigaret is niet toegestaan. 
 2. Iedere bezoekers van theater- of filmvoorstelling beschikt over een geldig entreebewijs en kan dit desgevraagd tonen.
 3. Met uitzondering van hulphonden, zijn huisdieren in het gehele gebouw niet toegestaan.
 4. Het maken van beeld- en geluidsopnames in theater of filmzaal is niet toegestaan, tenzij er vooraf toestemming is verleend door de directie.
 5. Schakel je mobiele telefoon en andere telecommunicatieapparatuur voor aanvang van theater- of filmvoorstelling uit.
 6. Na aanvang van de theater- of filmvoorstelling vervalt het recht op toegang tot de zaal. Laatkomers lopen het risico niet of later te worden toegelaten. Een en ander geeft geen recht op restitutie.
 7. Het meenemen van een drink- of etenswaren in de theater- of filmzaal is niet toegestaan.
 8. Parkvilla neemt geen aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van goederen in de garderobe of de rest van het gebouw.
 9. Gevonden voorwerpen graag inleveren bij één van onze medewerkers. Deze worden gedurende maximaal 2 maanden bewaard.
 10. In het kantoor is een AED en een verbandtrommel aanwezig.
 11. Het Filmhuis hanteert de wettelijke regels en voorwaarden m.b.t. Kijkwijzer. Het Filmhuis is wettelijk verplicht de leeftijdskeuring voor films te volgen en kan naar legitimatie vragen. Kijk hier voor de volledige regels en voorwaarden.
 12. Voor het Filmhuis gelden tevens de Algemene Bezoekersvoorwaarden van de VSCD.
 13. Kinderen jonger dan 8 jaar mogen alleen onder begeleiding van een volwassene naar de filmvoorstelling. Groepen kinderen dienen door minimaal één volwassene begeleid te worden.
 14. Op grond van brandweervoorschriften mogen er geen rolstoelen of rollators in het gangpad.
 15. Het plaatsen van vervoersmiddelen zoals bijvoorbeeld fietsen in het pand is niet toegestaan.