Borging deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid bestuur

Parkvilla heeft een bestuur-model. Bij het bestuur-model is het hele bestuurlijk proces in handen van ‘het bestuur’. Het bestuur bestaat uit leden die deze functie

onbezoldigd vervullen. Het bestuur bepaalt het beleid van de vereniging, stelt de begroting op en de jaarstukken. Het bestuur heeft een aantal taken gedelegeerd aan een directie in het directie-reglement. Het bestuur blijft echter volledig verantwoordelijk. Ook de toezichthoudende functie wordt hier door het bestuur vervuld. Deze functie krijgt vooral gestalte in de onderlinge afstemming tussen de bestuursleden en de door hen gehanteerde principes uit de code.

Minimaal 3 zetels en maximale zittingsperiode is twee maal vier jaar en dit is statutair vastgelegd. Het rooster van aftreden houdt rekening met het niet tegelijk aftreden van te veel leden. Bestuursleden vermijden elke vorm van belangenverstrengeling.

Het bestuur is verantwoordelijk voor financieel beleid en risicobeheer door sluitende interne procedures en externe controle

Culturele ANBI 

Parkvilla is door de Belastingdienst aangemerkt als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’(ANBI). Dit houdt in dat giften aan onze organisatie zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Het bedrag dat je schenkt komt dus volledig ten goede aan Parkvilla en wordt ingezet om een zo groot mogelijke groep mensen in aanraking te brengen met kunst en cultuur.

Ons RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) is: 0041.14.644 (onder de naam Stichting Parkvilla).

Parkvilla is een van de vier culturele pijlers in Alphen aan den Rijn en behoort samen met Theater Castellum, bibliotheek Rijn en Venen en de muziekschool tot de basisvoorzieningen in de stad en regio.

Als belangrijkste culturele organisatie op het gebied van cultuureducatie, amateurkunstbeoefening en talentontwikkeling bedienen we niet enkel de Alphense inwoners die als leerling, cursist of bezoeker gebruik maken van ons ruime aanbod, maar bieden we ook een belangrijke impuls aan Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs. We bereiken daarmee 68 scholen uit de regio, waaronder alle scholen in Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop. Wij ontwikkelen ons tot een broedplaats waar co-creatie, vraag-gestuurd werken en klantgerichtheid het uitgangspunt zijn van onze activiteiten. Op het brede gebied van cultuur, erfgoed en sociaal domein, met de functies educatie, presentatie en participatie.

Dit doen we door:

1- cultuureducatie;

2- cursussen;

3- amateurkunst;

4- ontmoeting, met als speciaal speerpunt het sociaal domein

Parkvilla heeft een bestuursmodel. Jeoffrey Bloemen is voorzitter, Albert Verduijn is penningmeester, Marie-Hélène Zengerink is lid, Anneke van Tol is secretaris, Albert Dorrestein is lid. Het bestuur is onbezoldigd. Voor de salariëring van de directie en het personeel wordt de cao-kunsteducatie gevolgd.